วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนรู้

บันทึกการเรียนรู้

ครั้งที่ 1 ( 7 / 11 / 55 )

- ชี้แจงการประชุมหลักสูตร ( ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน @ ห้องศูนย์ครู )
- สร้างข้อตกลงเรื่องการแต่งกาย ( *ใส่ชุดพละ / ชุดกีฬาประจำเอกได้ต่อเมื่อมีเรียนวิชาการเตลื่อนไหวเท่านั้น *ห้ามใส่เสื้อกันหนาว *ห้ามใส่รองเท้าที่ผิดระเบียบ *ถ้าใส่เสื้อชั้นในที่มีสีสันจะตัดคะแนน *ถ้าไม่เข้าร่วมกิจกรรมของคณะจะไม่มีสิทธิ์ไปฝึกสอน )
- งาน*นศ.คิดว่า คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยคืออะไร ?
- งาน*นศ.ต้องการรู้อะไรในวิชานี้ ?

*การสอน คือ กระบวนการที่ครูดำเนินการตามวัตถุประสงค์ / แผนการสอน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้นๆ ( Teacher Center ครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ) 
*การจัดประสบการณ์ คือ กระบวนการที่เด็กได้สามารถทำ / แสดงออกมาตามความสามารถที่มี และครูต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล / ความสามารถของเด็ก ( Child Center เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ )